SM7004 Jet Provost T.MK5, XW324, No.6 Flying Training School, RAF Finningley 

Jet Provost-SM7006-Top             Jet Provost-SM7006-Stand            

Jet Provost-SM7006-Bottom             Jet Provost-SM7006-Box2             Jet Provost-SM7006-Box1