AV72240014 Westland Gazelle HT2, XX450, Royal Marines