AV2ARG010 Armstrong Whitworth Argosy T1, XP411, No.6 Flying Training School, RAF Finningley

Argosy-AV2ARG010-Top             Argosy-AV2ARG010-Bottom            

Argosy-AV2ARG010-Box